Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintRegional plan for Hardangervidda er vedtatt
13. desember 2011
Den regionale planen for Hardangervidda er nå vedtatt i alle tre fylkesting. Vedtatt plan er i samsvar med det forslaget styingsgruppa samlet seg om 9. juni i år. 
Alle tre fylkesting har bedt om å få en politisk sak om videre oppfølging av handlingsplanen. Det forutsettes samarbeid mellom de tre fylkeskommunene om dette også.   
Planen vil nå bli trykket opp i et begrensetantall eksemplarer. Den er også, og vil fortsatt være, tilgjengelig på nettsiden. I henhold til pbl §8-4 vil fylkeskommunene formelt underrette kommunene, fylkesmann, berørte statlige organer og Miljøverndepartementet om planvedtakene. 
Se plandokumentene her: planrapportplankart og temakart friluftsliv
 
Planbehandlingene ble slik:

·      enstemmige vedtak i både Hordaland og Telemark.

·         i Buskerud ønsket et lite mindretall  (8 mot 35) et tillegg til planen om å åpne for en prøveordning med vinterbrøyting over Imingfjell.

·         i Telemark ble det vedtatt et tilleggspunkt om at fylkesordfører, når planen er godkjent, skal ta initiativ til samtaler mellom direkte berørte fylkesordførere og ordførere om prøveordning med vinterbrøytet veg over Imingfjell.
 
Sluttvedtakene i de tre fylkene har noe ulik målform og ordlyd, men innebærer alle at styringsgruppas planforslag fra 9. juni er vedtatt.
 
Fylkestinget i Hordaland vedtok 18. oktober følgende:

1.     I medhald av plan- og bygningslova § 8-4 vedtek fylkestinget i Hordaland Regional plan for Hardangervidda, plankart og planrapport datert 9. juni 2011.

2.     Fylkestinget ber om at det i samarbeid med Buskerud og Telemark fylkeskommunar vert lagt fram ei eiga sak om vidare oppfølging av handlingsprogrammet.

3.     Vedtaket vert gjort under føresetnad av at Buskerud og Telemark fylkeskommunar gjer likelydande vedtak.
4.   Fylkestinget ber fylkesrådmannen kome tilbake med sak om oppfølging av planen sitt handlingsprogram.
 
Fylkestinget i Telemark vedtok 7. desember følgende:

1.     I henhold til plan- og bygningslovens § 8-4 vedtar fylkestinget i Telemark Regional plan for Hardangervidda, plankart og planrapport datert 9. juni 2011.

2.     Fylkestinget ber om at det i samarbeid med de to øvrige fylkeskommunene legges fram en egen sak om videre oppfølging av handlingsplanen.

3.     Vedtaket gjøres under forutsetning av at de to øvrige fylkene gjør likelydende vedtak.

Fylkestinget ber fylkesordføreren, når planen er godkjent, ta initiativ til samtaler med fylkesordføreren i Buskerud, ordføreren i Tinn kommune og ordføreren i Nore og Uvdal om prøveordning med vinterbrøyting av Fv 124 over Imingfjell.
 
Fylkestinget i Buskerud vedtok 8. desember følgende:

1.     I henhold til plan- og bygningslovens §8-4 vedtar fylkestinget i Buskerud Regional plan for Hardangervidda, plankart og planrapport datert 9. juni 2011.

2.     Fylkestinget ber om at det i samarbeid med de to øvrige fylkeskommunene legges fram en egen sak om videre oppfølging av handlingsplanen.
3.   Vedtaket gjøres under forutsetning av at de to øvrige fylkene gjør likelydende vedtak.
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården