Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintHardangerviddarådet er etablert
24. oktober 2013
Som oppfølging av Regional plan for Hardangervidda er nå nyskapningen Hardangerviddarådet etablert. Dette skal være en møteplass for de viktigste offentlige aktørene rundt Hardangervidda - for dialog, erfaringsutveksling og felles oppgaver. I Rådet er alle de ni Hardangerviddakommunene og de tre fylkeskommunene representert med sentrale politikere. I tillegg er de tre Fylkesmennene og leder i villreinnemda medlemmer.
 
Les hele saken
Møtereferater - Hardangerviddarådet
25. oktober 2013
Hardangerviddarådet: 
   11. oktober 2013 - konstituerende møte
 
Administrativt kontaktutvalg
 
 
 
Vedtatt handlingsprogram
24. oktober 2013
Det handlingsprogrammet som ble lagt fram til politisk behandling våren 2013, ble vedtatt uten endringer av fylkestingene i alle tre fylkeskommuner. Dette skjedde i møter 7. februar i Buskerud, 13. mars i Hordaland og 16. april i Telemark.
Endelig versjon av handlingsprgrammet kan leses her.
 
Handlingsprogram
31. januar 2013
For at Regional plan for Hardangervidda skal få den virkning den er ment å få, må den følges opp på en rekke måter. Den regionale planen har derfor et kapittel 9 med en handlingsplan der en rekke oppfølgingspunkter omtales.
Dette blir nå konkretisert for gjennomføring i et handlingsprogram for perioden 2013 - 2016. Handlingsprogrammet skal behandles av de tre fylkestingene i løpet av vinteren. Les handlingsprogrammet her.
Les hele saken
Villrein som reiselivsattraksjon
20. desember 2012
Den norske villreinen har en 30.000 år lang historie.  Under siste istid levde den side om side med mammuter, hulebjørner, villhester, løver og urokser i Sør-Europa. Da isen trakk seg nordover etter siste istid, trakk reinen etter, - og menneskene etter den. Siden den gang har villreinen og nordmannen hatt en tett sammenvevd historie. Denne historien er lite utnyttet i reiselivssammenheng.
Nå har Mimir, på oppdrag av Buskerud fylkeskommune, utredet muligheten for å utvikle opplevelser rundt den norske villreinstammen. Prosjektet er en oppfølging av et av punktene i Hardangerviddaplanens handlingsplan. Men prosjektet er gjennomført med utgangspunkt i alle de norske villreinfjellene.
Les rapporten her.
 
Les hele saken
Tidligere artikler:
15.08.2012 Miljøverndepartementets uttalelse
29.03.2012 Trykket planrapport
13.12.2011 Regional plan for Hardangervidda er vedtatt
24.11.2011 Hardangerviddas kulturhistorie
27.10.2011 Sluttbehandling av Regional plan for Hardangervidda
17.10.2011 Villrein som reiselivsattraksjon
08.07.2011 Planen klar for sluttbehandling i fylkesutvalgene
05.07.2011 Styringsgruppemøte 9. juni 2011
28.04.2011 Høringsuttalelser
11.02.2011 Utredninger om Hardangervidda

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården